Stadswarmte bevoordeeld 2

Schreven we in dit artikel al dat de acceptatie van de gunstige biomassa kwaliteitsverklaring van Eneco een voordeel oplevert voor de bouwer van een woning. Voor de bewoner ligt dat natuurlijk anders
Ten eerste is er het hoge vastrecht tarief van €480 per jaar voor een aansluiting op het warmtenet.
Daarnaast zal de bewoner van een woning met stadsverwarming die is berekend met de kwaliteitsverklaring minder opbrengst hebben van zonnepanelen. Dat verschil bedraagt ruim € 300 per jaar.
Dus ook al wordt gekozen voor stadsverwarming levert alleen al de acceptatie van de biomassa kwaliteitsverklaring een verhoging van de woonlasten voor de bewoner op van ruim € 300 per jaar, alleen maar omdat biomassa als een “duurzame” energiebron wordt gezien.
Als je een vergelijking maakt met een woning met stadswarmte (berekend met biomassa kwaliteitsverklaring) en een woning met een warmtepomp dan is de bewoner met stadswarmte zelfs € 600 per jaar duurder uit.

De gemeente Utrecht heeft in Schriftelijke vragen nogmaals bevestigd dat ze de biomassa kwaliteitsverklaring van Eneco blijven accepteren. Het is wel duidelijk dat dit uitpakt in het voordeel van de (sociale)
verhuurder en Eneco.
De huurder is per jaar ca € 300 tot € 600 duurder uit.

 

Disclaimer: voor de PV opbrengst wordt gerekend met 100% saldering

Stadswarmte bevoordeeld 1

Per 1 januari 2021 gaan er nieuwe eisen gelden voor de energie zuinigheid van nieuwbouw woningen (en andere gebouwen). Sinds ruim 2 jaar is het niet meer mogelijk om nieuw te bouwen woningen nog met aardgas te verwarmen. Voor het verwarmen van woningen zijn er dan eigenlijk nog maar 2 opties: een warmtepomp of stadsverwarming.
In Utrecht is er een stadsverwarmings netwerk. Deze stadsverwarming (ook wel stadswarmte genoemd) wordt voor een belangrijk deel gevoed met biomassa. Biomassa wordt door de overheid gezien als duurzame energie. Ook de gemeente Utrecht ziet dat zo, zoals onlangs weer bleek uit de antwoorden op Schriftelijke vragen over dit onderwerp. Als gevolg hiervan wordt de gunstige biomassa kwaliteitsverklaring die Eneco heeft opgesteld gewoon door de gemeente Utrecht geaccepteerd. En hierdoor pakt het voor de bouwer van een woning zeer gunstig uit als je kiest voor stadsverwarming in plaats van een warmtepomp.
Om het verschil duidelijk te maken hebben we een zgn. voorbeeldwoning genomen (rijtjeshuis, tussenwoning) en deze door gerekend met zowel stadsverwarming (met en zonder kwaliteitsverklaring) als met een lucht/water warmtepomp. Daarbij zijn alle ander variabelen (isolatiepakket, raamoppervlaktes etc.) gelijk gehouden. Om toch aan de nieuwe BENG eisen te kunnen voldoen zijn alleen het aantal m2 zonnepaneel verschillend gemaakt. Hiermee wordt inzichtelijk wat het verschil is tussen de 3 berekeningen:

woning met stadsverwarming met kwaliteits verklaring 8 m2 PV paneel

woning met stadsverwarming zonder kwaliteits verkl. 19 m2 PV paneel

woning met lucht/water warmtepomp 2 m2 PV paneel

Hieruit blijkt dat je met stadsverwarming, dankzij de gunstige biomassa kwaliteitsverklaring, veel minder zonnepaneel nodig hebt om toch aan de eisen te kunnen voldoen.
Voor ontwikkelaars van (sociale) huurwoningen wordt deze optie hiermee extra aantrekkelijk gemaakt. De bouwkosten per woning bij toepassing van stadsverwarming zijn nl. hierdoor enkele duizenden euro’s lager.

Strengere energie-eis mogelijk

Naar verwachting vanaf 1 januari 2021 zal het voor gemeenten mogelijk worden om bij nieuwbouw strengere energieprestatie eisen op te leggen. Dan treedt nl. het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking. Deze regeling biedt gemeenten de mogelijkheid om door een maatwerkregel in het omgevingsplan gebieden aan te wijzen, waarvoor bij nieuwbouw strengere energiezuinigheids-eisen gelden.
Deze beleidsruimte is speciaal bedoeld voor gemeentes die hoge
duurzaamheids en klimaat ambities hebben.
De gemeente Utrecht heeft eerder de klimaatcrisis uitgeroepen. Daaruit zijn nog geen concrete maatregelen gevolgd. Wellicht kan dit dan de eerste maatregel worden.

Overigens is uit wob-verzoeken gebleken dat er van de handhaving van de energiezuinigheids eisen (bij nieuwbouw) de laatste jaren weinig terecht is gekomen. De gemeente bleek daar in ieder geval geen gegevens over te hebben.

Verwarmde terrassen op het Neude

Aan het Neude zijn meerdere terrassen van horecagelegenheden. Al deze terrassen hebben straalkacheltjes om de klanten niet in de kou te laten zitten.
Op onderstaande foto, genomen met een warmtebeeldcamera, is duidelijk te zien dat het er aangenaam toeven is. De hogere temperaturen worden weergegeven in rood en, nog hoger, in wit.Naar schatting zijn de straalkacheltjes tezamen goed voor meer dan 200 kW, ruim 800 Ampere. Dat levert per uur een zinloze uitstoot op van al gauw 100 kg CO2